Εστίαση: Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης για Προμήθεια Πρώτων Υλών

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 14/5/21 έως και τις 30/7/2021.

Αφορά επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

  • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,
  • 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
  • 56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης,
  • 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

Σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019.

Θα πρέπει να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30%, τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών (01.04.2021) έως τις 31.12.2021. Αυτό θα επαληθεύεται από τον κωδικό 367 της φορολογικής δήλωσης.

Η καταβολή της επιδότησης θα γίνεται μετά την έγκριση της αρχικής αίτησης και του αιτήματος επαλήθευσης.