Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Επιδότηση 80% και έως €24.000. Υποβολή αιτήσεων από 05/05 έως και 06/08/2021.

Επιλέξιμες Παρεμβάσεις:

 • Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώματος, στέγης (συμπεριλαμβάνονται και τα συστήματα σκίασης).
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα ενεργειακά κουφώματα.
 • Επεμβάσεις επί του περιβάλλοντα & εξωτερικού χώρου για την βελτίωση του μικροκλίματος (π.χ. χρήση βλάστησης, φυτεμένο δώμα).
 • Προσθήκη ή αντικατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.
 • Εξοπλισμός και εγκατάσταση μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για ιδιοκατανάλωση (Σ.Η.Θ.Y.A.).
 • Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης χώρων με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα.
 • Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού.
 • Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.
 • Εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Αναβάθμιση συστήματος και ελέγχου φωτισμού.
 • Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού.
 • Προμήθεια συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας.
 • Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών ενεργειακής σήμανσης Α.
 • Αντικατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών με νέες.